Stoisko Piekarski

Stoisko Piekarski- box 80/81, hala 1